"Odpowiedzialnie w dorosłość"

Przez termin „profilaktyka” rozumieć trzeba odpowiednie działanie, które zapobiega pojawieniu się lub rozwojowi danego zjawiska w konkretnej społeczności. Profilaktyka jest jednym ze sposobów reagowania na rozmaite zjawiska społeczne, które oceniane są jako szkodliwe i niepożądane. Działania profilaktyczne są procesem wspierania ludzi w radzeniu sobie z problemami, które zagrażają jego właściwemu rozwojowi i zdrowemu stylowi życia. Celem tych działań jest minimalizowanie , a niekiedy nawet likwidowanie czynników zagrażających życiu i zdrowiu człowieka. Oddziaływanie profilaktyczne ma ogromnie znaczenie w odniesieniu do młodych ludzi. Okres adolescencji to zazwyczaj bardzo trudny, choć jednocześnie piękny czas pomiędzy dzieciństwem a dorosłością, tointensywne zmiany biologiczne, psychiczne i emocjonalne. Jest to również czas podejmowania wielu ryzykownych zachowań. Odpowiedzialność za wychowanie swoich dzieci ponoszą rodzice. To ono pełnią podstawowe funkcje wychowawcze. Jednak szkoła jako instytucjawspiera działania rodziców i podejmuje działania mające na celu promowanie zdrowego stylu życia, profilaktykę dotyczącą zagrożeń, a także rozwijanie umiejętności radzenia sobie z trudnościami, wymogami współczesnego świata. W związku z powyższym szkoła realizuje w działania o charakterze profilaktycznym podejmując je w ramach działań własnych, a także korzystając z pomocy instytucji wspierających proces wychowania, ukierunkowania i przeciwdziałania zagrożeniom współczesnejmłodzieży.

W Zespole Szkół Nr 5 Specjalnych podejmujemy od wielu lat współpracę z SOIK w celu promowania zdrowego stylu życia, zapobiegania zagrożeniom , a także pokazania empirycznie młodzieży dokąd mogą się udać w celu uzyskania pomocy w trudnych sytuacjach życiowych.

W roku szkolnym 2017/ 18 Sadecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej rozpoczął realizację czteroetapowego programu profilaktycznego „ Odpowiedzialnie w dorosłość , a my jako szkoła od wielu lat realizująca zadania profilaktyczne we współpracy z SOIK przystąpiliśmy do realizacji tego programu. Na terenie Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej Uczniowie klasy I a Szkoły Branżowej I Stopnia wzięli udział w cyklu 4 spotkań profilaktycznych z zakresu następującej tematyki :„ Agresja w nasi wokół nas”, „ Uzależnienie- teraz, konsekwencje- jutro”, „Oblicza kryzysu”, „Akceptuję i chcę być akceptowany”. Za udział w spotkaniach otrzymali dyplomy. Koordynatorem programu była Elżbieta Rzońca

W dniu 18.06.2018r w Sądeckim Ratuszu odbyła się konferencja Odpowiedzialnie w dorosłość pod hasłem „ Dojrzałe Zycie” organizowana przez Sadecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu. Patronat nad konferencją objął Prezydent Ryszard Nowak. Konferencja była podsumowaniem realizowanych przez SOIK spotkań i warsztatów profilaktycznych skierowanych do młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Efektem końcowym było wręczenie certyfikatów dla szkół, które przeszły cały cykl spotkań. W roku szkolnym 1017/18 tylko dwie szkoły otrzymały takie certyfikaty – dyrektor SP nr 14 p. I. Michałowicz Hajduk i dyrektor ZS Nr 5 Sp. p. W Bogacz oraz psycholog ZS Nr 5 Sp p.E. Rzońca.

 

W tym roku szkolnym 2018/ 19 kontynuujemy współpracę z SOIK, obecnie w programie „ Odpowiedzialnie w dorosłość „ uczestniczą dwie klasy:Ia i Ib Szkoły Branżowej I stopnia przy ZS nr 5 Sp. , na dzień dzisiejszy odbyły się dwa spotkania„

Uzależnienie- teraz, konsekwencje- jutro”, „Oblicza kryzysu”, przewidziane są jeszcze dwa spotkania w tematyce„ Agresja w nas i wokół nas”, „Akceptuję i chcę być akceptowany” w terminach majowych. Koordynatorzy programu E. Rzońca,M. Kościuszko, A. Gniewek, M. Sikora

 

"ARS - czyli jak dbać o miłość"

Wszyscy wiemy jak trudno rozmawiać z młodzieżą o alkoholu czy narkotykach. Przekonać, że picie alkoholu czy palenie papierosów może negatywnie wpływać na zdrowie nie tylko ich ale również na zdrowie ich dzieci, o których jeszcze nawet nie myślą. Starając się wesprzeć rodziców i nauczycieli w tym trudnym zadaniu ZS Nr 5 SP we współpracy Państwową Inspekcja Sanitarna realizuje od 2013 roku, przygotowany przez dr Krzysztofa Wojcieszka, program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?”. Koordynatorem programu w szkole jest psycholog E. Rzońca, M. Kościuszko

Celem programu jest ograniczenie niekorzystnych następstw zdrowotnych, prokreacyjnych i społecznych związanych z używaniem i nadużywaniem substancji psychoaktywnych przez młodzież wchodzącą w dorosłe życie,  dbanie o życie, zdrowie w wielu wymiarach. Rezygnacja z autodestruktywnych zachowań i zastąpienie ich zdrowym stylem życia. Program promuje wartości rodzinne oraz swoista psychoedukację. W programie nie skupiamy się nie  na negatywnych skutkach zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych ale na wartościach uznawanych przez młodych ludzi za ważne, takich jak miłość, rodzina, bezpieczeństwo.

Program skierowany jest do młodzieży w wieku 15-19 lat, ale zawiera również elementy angażujące ich rodziców. Program ma wzbudzić u młodzieży refleksję nad ważnymi dla nich wartościami. Jego oryginalnym założeniem jest otwarte i konsekwentne odwołanie się do najbardziej cenionej wartości w życiu ludzkim jaką jest miłość, a mniej do dotychczas stosowanych motywów w rodzaju zdrowia jako takiego lub wolności jako takiej. Zdrowie i wolność są tu rozumiane jako elementy sprzyjające odpowiedzialnej miłości oraz zdrowiu i prawidłowemu rozwojowi kolejnego pokolenia. Program ARS oparty jest na kombinacji składającej się z wiodących strategii profilaktycznych (klasyfikowania wartości, modyfikowania błędnych przekonań, rozwijania umiejętności życiowych, budowania więzi ze wspólnotą szkolną/ rodzinną) oraz przekazu istotnych informacji, czyli strategii uzupełniającej (informacyjnej).W programie wykorzystuje się zarówno podające metody (przekaz wiedzy przez nauczycieli) oraz metody aktywizujące uczniów (tj. rozmowy, projekty, praca w grupach). Program ARS, od lutego 2018 r. jest w Bazie Programów Rekomendowanych .

 

"WŁĄCZ MYŚLENIE"

Od 17 grudnia br.  w Internecie oraz gazetach (Dziennik Polski, Gazeta Wyborcza, Gazeta Krakowska) można było znaleźć informacje związane z ryzykiem używania substancji psychoaktywnych, co miało skłonić ich do myślenia, pomóc w znalezieniu nowych informacji na temat dostępnych form pomocy. Kampania jest  finansowana ze środków Samorządu Województwa Małopolskiego, jest działaniem realizowanym w skali regionalnej. Wychodzi poza standard dotychczasowych działań adresowanych raczej do ekspertów i nauczycieli, tym razem zwraca się poprzez wkładki prasowe i informacje internetowe bezpośrednio do młodych ludzi od 15 do 21 roku życia oraz ich bliskich – rodziców. Kampania realizowana jest z inicjatywy Eksperta Wojewódzkiego do spraw Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego. Jest też efektem spotkań Międzyinstytucjonalnej Platformy Współpracy – grupy roboczej składającej się z instytucji zaangażowanych w działania w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

Nasza szkoła od stycznia br. wpisuje się w powyższe działania. Pani Małgorzata Nowobilska- Stanios Ekspert Wojewódzki do Spraw Informacji o Narkotykach i Narkomanii w porozumieniu z koordynatorem tego projektu w naszej szkole p. psycholog E. Rzońca  podjęła starania w zakresie  doposażenia naszej szkoły w materiały informacyjne dotyczące tematyki ryzyka używania substancji psychoaktywnych. Koordynator programu oraz wychowawcy klas realizując ww tematykę na lekcjach wychowawczych,  przekazując materiały informacyjne uczniom oraz rodzicom realizuje kolejny program profilaktyczny rekomendowany. W sytuacji, gdy środki psychoaktywne są relatywnie łatwo dostępne nie pomogą zakazy i przestrogi dorosłych, rodziców, wychowawców czy nauczycieli. Kampania odwołuje się do tego, co najlepiej obronić może młodych ludzi przed zagrożeniem - do ich własnego rozsądku, zdolności do refleksji – stąd hasło kampanii „WŁĄCZ MYŚLENIE”. Dotyczy to także rodziców.  Kampania ma zachęcić do rozważnego reagowania na zachowania ich dzieci, zauważania ich potrzeb i przypomnienia, że to dorośli mogą i powinni stanowić dla nich oparcie. Jeśli rodzice mają obawy czy wręcz stają przed problemem, że ich dzieci sięgają po substancje psychoaktywne, istotne jest, aby nie wpadali w panikę, przygotowali się do rozmowy, porozmawiali ze specjalistami. Hasło - co dwie głowy to nie jedna  - ma przypomnieć, że sięgając po wsparcie  łatwiej jest  stawić czoła problemom.  Im szybciej zaczniemy - tym lepiej – to jest kolejne przesłanie. Czas ma znaczenie.

Galeria zdjęć